จัดทำโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ถ.มหาสารคาม-วาปีปทุม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-777032, 043-740833

นายสตวัน  มะโนเครื่อง
ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

พุทธมลฑณอิสาน  ถิ่นฐานอารยธรรม   ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
             
               ประเภทรถ                                               จดถึงเลขทะเบียน

รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน                           กฉ - 3195
           เช่น รถเก๋ง หรือ รถกระบะ 4 ประตู
รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน                               นข - 3063
           เช่น รถตู้  รถแวน
รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล เช่น รถกระบะ                   บม - 1245  
รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน            ทข - 46
           (รถแท็กซี่)
รย. 12 รถจัีกรยานยนต์                                                  1กช - 2936

ข้อมูล   ณ   วันที่   29  พฤษภาคม   2558

มีคำถาม
ตรงนี้มีคำตอบ

เลขทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต
จังหวัดมหาสารคาม
ชมรมสถานตรวจสภาพรถเอกชน จังหวัดมหาสารคาม ได้สนับสนุน ลิฟท์ยกรถ
ยี่ห้อ HESHBON รุ่น HL-24K มอบให้สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกในงานตรวจสภาพรถ มูลค่า 145,000 บาท เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

                          หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมหาสารคาม
ประวัติสำนักงานขนส่ง
โครงสร้างองกรณ
บุคคลากร
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 ข่าวประกวดราคา
 ประกาศข่าวจากกรม
ข่าวจากขนส่ง
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สาระน่ารู้
 สถิติต่าง ๆ
แผนที่มาขนส่ง 
สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ติดต่อราชการ
ตอบข้อสักถามกับขนส่งมหาสารคาม

             ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

 

 

                    PureVision