จัดทำโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ถ.มหาสารคาม-วาปีปทุม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-777032, 043-740833

นายสตวัน  มะโนเครื่อง
ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

วิสัยทัศน์
ค่านิยม วัฒนธรรม
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

พุทธมลฑณอิสาน  ถิ่นฐานอารยธรรม   ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
        
site statistics
PureVision
  Facebook
        ประเภทรถ                                                         จดถึงเลขทะเบียน

รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน                           กจ - 8022
           เช่น รถเก๋ง หรือ รถกระบะ 4 ประตู
รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน                               นข - 2861
           เช่น รถตู้  รถแวน
รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล เช่น รถกระบะ                   บพ - 3605
รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน            ทข - 45
           (รถแท็กซี่)
รย. 12 รถจัีกรยานยนต์                                                  1กง - 76

ข้อมูล   ณ   วันที่  9  เมษายน  2557

 เลขทะเบียนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศ
   
เชิญชวนผู้สนใจลงทุนเพื่อจัดตั้งโรงเรียน
สอนขับรถในเขตจังหวัดมหาสารคาม

มีคำถาม
ตรงนี้มีคำตอบ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

สรุปยอดประมูลป้ายทะเบียนรถหมวดอักษร   กจ
จังหวัดมหาสารคาม    ครั้งที่ 3   จำนวน   301   หมายเลข

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557     ประมูล 141 หมายเลข เป็นเงิน   12,354,000 บาท
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ประมูล 160 หมายเลข เ้ป็นเ้งิน     8,277,000 บาท

รวมเงินที่ได้จากการประมูลป้ายทั้งสิ้น   20,631,000   บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 


                          หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมหาสารคาม
ประวัติสำนักงานขนส่ง
โครงสร้างองกรณ
บุคคลากร
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 ข่าวประกวดราคา
 ประกาศข่าวจากกรม
ข่าวจากขนส่ง
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สาระน่ารู้
 สถิติต่าง ๆ
แผนที่มาขนส่ง 
สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
แบบฟอร์มต่าง ๆ