จัดทำโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ถ.มหาสารคาม-วาปีปทุม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-777032, 043-740833

พุทธมณฑลอีสาน  ถิ่นฐานอารยธรรม   ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
             
               ประเภทรถ                                               จดถึงเลขทะเบียน

           รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน                           กฉ - 8173
                      เช่น รถเก๋ง หรือ รถกระบะ 4 ประตู
           รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน                               นข - 3289
                      เช่น รถตู้  รถแวน
           รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล เช่น รถกระบะ                   บม -  7991 
           รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน            ทข -  49
                      (รถแท็กซี่)
           รย. 12 รถจัีกรยานยนต์                                                  1กฎ - 3501

ข้อมูล   ณ   วันที่  22   มิถุนายน   2559

มีคำถาม
ตรงนี้มีคำตอบ

เลขทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต
จังหวัดมหาสารคาม

                          หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมหาสารคาม
ประวัติสำนักงานขนส่ง
โครงสร้างองกรณ
บุคคลากร
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 ข่าวประกวดราคา
 ประกาศข่าวจากกรม
ข่าวจากขนส่ง
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สาระน่ารู้
 สถิติต่าง ๆ
แผนที่มาขนส่ง 
สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ติดต่อราชการ
ตอบข้อสักถามกับขนส่งมหาสารคาม

             ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

 

 

                    PureVision